Kiszállítás 5 munkanapon belül
 Kiszállítás Magyarország egész területén!
Folyamatosan bővülő raktárkészlet

Adatvédelmi tájékoztató

 Érvényes: 2019. november 20-tól

I. Adatkezelés céljai és jogalapjai
1. Online értékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása
2. Megrendelések teljesítésével kapcsolatos jogszabály által (különösen: a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény és a számviteli törvény) előírt kötelezettség teljesítése
3. Megrendelések teljesítését követő adatkezelés, tárolás
II. Érintettek köre
III. Kezelt adatok köre (regisztrált vásárlókra vonatkozóan)
IV. Adatkezelés módja
V. Adatkezelés időtartama
VI. Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai, tevékenysége
VII. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
2. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
3. Helyesbítés és törlés ("elfeledtetéshez való jog")
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5. Az adathordozhatósághoz való jog
6.Hozzájárulás visszavonásához való jog
7. A tiltakozáshoz való jog
8. Automatizált döntéshozatallal szembeni tiltakozáshoz való jog (beleértve a profilalkotást)


Az adatkezelő adatai, elérhetősége
  • Név: Agro-Fluvius Kft. (továbbiakban: Társaság)
  • Székhely: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 33.
  • Cégjegyzékszám: 06-09-015832
  • Adószám: 22795876-2-06
  • Telefon: 06-20-380-9680
  • Weboldal: www.agrofluvius.com

 
Az Agro-Fluvius Kft. tiszteletben tartja a szolgáltatásait igénybe vevők (továbbiakban: érintett v. érintettek) információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak (továbbiakban: GDPR) megfelelően végzi.
 
I. Adatkezelés céljai és jogalapjai
 
1. Online értékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából kezeli személyes adatait, mely adatkezelés magába foglalja többek között az alábbi tevékenységeket:
-      a felhasználói fiók létrehozása és kezelése ("regisztráció") a fent jelölt weboldalon,
-      megrendelt termékek kiszállítása, esetleges visszaszállítása,
-      megrendelt termékek ellenértékének kifizetése, esetleges visszafizetése
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az 1. pontban jelölt adatkezelési cél teljesítéséhez szükséges, Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében kezeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján [az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél].
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (név, lakcím vagy szállítási cím, e-mail cím, telefonszám) nem adja meg, úgy a megrendelést teljesíteni nem áll módunkban.
A megrendelés teljesítését követően személyes adatait elektronikus rendszerünkben eltároljuk egy esetleges jövőbeli újabb vásárlás megkönnyítése érdekében (azaz a személyes adatok megadásával automatikusan regisztrál rendszerünkben).
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával, a termék(ek) kiválasztása után a "kifizetés" gombra kattintást követően meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így a nevét, számlázási és szállítási címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatok megadásával és a vásárlás véglegesítésével a regisztráció automatikusan megtörténik. A regisztráció sikerességét és a későbbi belépéshez szükséges jelszavát a rendszer automatikusan generálja és elküldi az Ön e-mail címére. A következő vásárlás alkalmával már csak e-mail címét és a kapott jelszót kell megadnia a vásárláshoz. Tájékoztatjuk, hogy a vásárlás során megadott személyes adatait kizárólag megrendelése teljesítése érdekében kezeljük, e-mail címére sem hírlevelet sem egyéb más marketing célú megkeresést nem küldünk.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben amennyiben regisztrál, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait Társaságunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján [érintett hozzájárulása] kezeli addig, míg hozzájárulását vissza nem vonja, azaz addig, míg nem kéri Társaságunktól, hogy regisztrációját töröljük akár e-mailben, akár telefonon keresztül.
A regisztráció törlésére úgy kerülhet sor, ha e-mailben közvetlenül az agrofluviuskft@gmail.com címre ír egy levelet, vagy a 06-20-380-9680 telefonszámon megkeresi Társaságunkat és kéri, hogy regisztrációját töröljük. Regisztrációja törlése iránt a kérelme beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Társaság.
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai törlése iránti igényének kizárólag a jelen tájékoztató 2.és 3. pontjában foglalt esetekben nem tudunk eleget tenni, azaz amennyiben jogszabályi kötelezettségünk az, hogy bizonyos adatokat a jogszabályban meghatározott ideig tároljuk, őrizzük.
 
2. Megrendelések teljesítésével kapcsolatos jogszabály által (különösen: a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény és a számviteli törvény) előírt kötelezettség teljesítése
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunkat a megrendelések teljesítésével kapcsolatban számlázási kötelezettség terheli, melynek teljesítése érdekében Társaságunk a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezeli személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján [adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése].
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a számlázási kötelezettség teljesítése érdekében adattovábbítást végez az Arkánum 2000 Bt. (6722 Szeged, Bocskai utca 403., képviseli: Ződi Irén) mint könyvelő részére.
Tájékoztatjuk, hogy a számlázással kapcsolatosan Társaságunk csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvényes számviteli törvény szerint.
 
3. Megrendelések teljesítését követő adatkezelés, tárolás
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelések teljesítését követően a megrendelés teljesítéséhez megadott személyes adatait Társaságunk a megrendelésből eredő jogi igények érvényesítése és védelme céljából a Ptk. általános elévülési szabályai szerint, illetve a Számviteli törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozó rendelkezések szerint (8 év) megőrzi.
 
II. Érintettek köre
 
Az adatkezelő honlapjának látogatói. Az Agro-Fluvius Kft. által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
 
III. Kezelt adatok köre (regisztrált vásárlókra vonatkozóan)
 
-Cég esetén: cégnév, számlázási cím, szállítási cím, adószám, telefon, e-mail cím
-Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefon, e-mail cím, (adószám)
-Az érintett belépési azonosító adatai, felhasználónév és jelszó
 
IV.  Adatkezelés módja
 
Az adatkezelésre a www.agrofluvius.com internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata, az adásvételi, szállítási szerződés teljesítése során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelő, a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az érintett adatait. Az adatkezelő csak azokat az adatokat tartja nyilván, és olyan terjedelemben, amik és amíg az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához az elengedhetetlenül szükséges, illetve jelen tájékoztató I.2. és I.3. pontjában rögzített esetben.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag illetve jelen tájékoztató I.2. és I.3. pontjában rögzített esetben.
Az adatkezelő a honlapjának látogatása és a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot biztonságosan tárolja, azt semmilyen körülmények között nem teszi - az érintett előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve ha jogszabály ezt kötelezővé teszi (számlázással kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése, lásd jelen tájékoztató I.2. pontja).
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
V. Adatkezelés időtartama
 
A weboldal látogatása során az adatkezelő tudomására jutott, illetve az érintett által a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a látogató kifejezett törlési igényét elő nem terjeszti.
A törlés időpontja: a törlésről a Társaság haladéktalanul intézkedik, de legkésőbb az érintett törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanapon belül. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az érintett felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. Az érintett adatkezelés megszüntetésére irányuló kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl. megrendelés véglegesítése) nem tud majd igénybe venni. 
 
VI. Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai, tevékenysége
 
- Shopmasters-Informatika Kft. 2200 Monor, Ady Endre u. 24. Az adatfeldolgozó tevékenysége: weboldal üzemeltetés
- Microware Hungary Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Az adatfeldolgozó tevékenysége: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok
-  Arkánum 2000 Bt., 6722 Szeged, Bocskai utca 403. Az adatfeldolgozó tevékenysége: könyvelés - számlázáshoz szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra
- DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B.ép. Az adatfeldolgozó tevékenysége: szállításhoz szükséges személyes adatok kezelése

 
VII. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
 
A Társaság maximálisan biztosítja a GDPR III. fejezet 1. - 5. szakaszában  részletezett érintettet megillető jogosultságokat, úgy mint az előzetes tájékozódáshoz/tájékoztatáshoz való jogot, hozzáféréshez való jogot, helyesbítéshez való jogot, adatkezelés korlátozásához való jogot, törléshez való jogot, hatósági jogorvoslathoz való jogot, illetve a bírósági jogorvoslathoz való jogot.
A Társaság az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében a GDPR III. fejezet 1.szakasz 12. cikk (1) bekezdés értelmében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, melynek keretében az érintettek számára nyújtandó tájékoztatásokat könnyen hozzáférhető, olvasható formában, lényegre törő, tömör, átlátható, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.
 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
Az érintett az őt megillető jogosultságok érvényesítése keretében többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.
A Társaság a beérkezett kérelemnek megfelelően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül tájékoztatást adni.
A tájékoztatás kiterjed a GDPR 2. szakasz 13. cikk - 15. cikkben meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg, illetve arányosan nem korlátozható, melyről a Társaság haladéktalanul írásban indokolással ellátva tájékoztatja az érintettet. 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak a GDPR III. fejezet 1. szakasz 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
A Társaság kérelmet csak a GDPR III. fejezet 1. szakasz 12. cikk (5) bekezdés b) pontjában Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ban meghatározott okokból utasíthat el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott megfelelő tájékoztatással, írásban kerülhet sor.
 
2. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja a GDPR III. fejezet 2. szakasz 13. cikk (1)- (3) bekezdés és 14. cikk (1) - (4) bekezdés szerinti információk mindegyikét, akár az érintettől, akár mástól gyűjti a személyes adatokat, kivéve ha az érintett már rendelkezik az információkkal, illetve a 14. cikk (5) bekezdés b), c) és d) pontokban foglalt esetekben (pl. bizalmas adatok).
A Társaság biztosítja az érintettek számára azt, hogy visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR III. fejezet 2. szakasz 15. cikk (1) bekezdés szerinti valamennyi információhoz hozzáférést kapjon.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
3. Helyesbítés és törlés ("elfeledtetéshez való jog")
A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje, mely kérelemnek a Társaság késedelem nélkül, de legkésőbb 10 munkanapon belül eleget tesz. Az érintett az adatkezelés céljának figyelembevétele mellett hiányos személyes adatai pontosítását is kérheti.
A valóságnak nem megfelelő adatot az érintett kérésére haladéktalanul helyesbíti, pontosítja, a GDPR III. fejezet 2. szakasz 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott alábbi okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adattörlése iránt:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen alapján tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az érintettől a regisztráció során megadott személyes adatainak törlése iránti kérelem beérkezése esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül intézkedik a regisztráció törlése iránt.
 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt okok valamelyike fennáll.
Ha az adatkezelés a GDRP 18. cikk (1) bekezdése szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. A Társaság az adatkezelés korlátozásáról tájékoztat minden címzettet akivel, vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 
5. Az adathordozhatósághoz való jog
A Társaság biztosítja az érintett számára azt, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá azt, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy a szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A jog gyakorlása nem sértheti törlésre vonatkozó szabályokat, nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
6. Hozzájárulás visszavonásához való jog
A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az érintett úgy tudja megtenni, ha ez iránti igényét a 06-20-380-9680 -as telefonszámon vagy az agrofluviuskft@gmail.com e-mail címen keresztül jelzi a Társaság felé.
 
7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a Társaság az érintett személyes adatait közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladatok végrehajtása érdekében, vagy jogos érdekből kezeli, ideértve az ezen jogalapokon nyugvó profilalkotást is.
Tiltakozás esetén a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A fentiek szerinti tiltakozáshoz való jogról a Társaság elektronikus írásbeli tájékoztató formájában az érintettet az első kapcsolatfelvétel alkalmával egyértelműen, minden más információtól elkülönítve kifejezetten tájékoztatja. 
 
8. Automatizált döntéshozatallal szembeni tiltakozáshoz való jog (beleértve a profilalkotást)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az (a) és c) pontjában említett esetekben a Társaság köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be az alább meghatározott elérhetőségekre.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelem díjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelem díj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; 1530 Budapest, Pf.: 5; www.naih.hu) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet, amennyiben megítélése szerint a Társaság megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával közvetlenül a Társasághoz is fordulhat (cím: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 33., tel.: 06-20-380-9680, e-mail cím: agrofluviuskft@gmail.com). 
Érvényes: 2019. november 20-tól